Üzletszabályzat

Az esetlegesen bekövetkező, időszakos változásokat piros színnel kiemelten tesszük közzé.

A jelen üzletszabályzatban foglaltak - így a szállításra és megrendelésre vonatkozó feltételek is - továbbá a weboldalon feltüntetett árak csak és kizárólag a webáruházban történő vásárlás (interneten keresztül történő megrendelés) esetén érvényesek.


1. Tájékoztató adatok

A márkabolt.hu tulajdonosa: DOMOTHERM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Üzletek adatai

 
            Márkabolt MOM Park

A márkabolt.hu üzemeltetője:: SystemLock Kft.

 
A tárhelyet biztosító szolgáltató: a weboldalt és a hozzá tartozó adatokat a DOMOTHERM Kft. saját szervere tárolja, melynek üzemeltetését illetve folyamatos működését a SystemLock Kft. (1173.Budapest Pesti út 17.) biztosítja.

2. Engedélyek, tanúsítványok
  3. Vevőszolgálat, panaszkezelés

A DOMOTHERM Kft. a vevői igények kielégítésére és a panaszok kezelésére vevőszolgálatot működtet, mely a vevők a következők szerint érhetnek el:

Személyesen: A Vevőszolgálat az alábbi szolgáltatásokat nyújtja a vevők részére: A vevő a panaszát szóban vagy írásban (postai úton, e-mail-ben vagy faxon) is megteheti. A szóbeli panaszt a Vevőszolgálat azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Vevőszolgáltat a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a vevőnek átadni, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén pedig legkésőbb a beérkezést követően harminc napon belül az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Az írásbeli panaszt a DOMOTHERM Kft. a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni.
A panasz elutasítása esetén a vevő panaszával elsőfokon a területileg – lakóhelye szerinti illetékes járáshivatalhoz: http://jarasinfo.gov.hu/jarasok-lista
vagy a Domotherm Kft. székhelye szerint - illetékes járási hivatalhoz is fordulhat.
A Domotherm Kft. székhelye illetékes járási hivatal:
Budapest Főváros Kormányhivatala Budapest XVIII. Kerületi Járási Hivatala
Cím:  1181 Budapest, Városház utca 16.
Telefonszám:  +36 1 296 1400
E-mail:  [email protected]
illetve a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A DOMOTHERM Kft. székhelye szerint illetékes békéltető testület:
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
E-mail cím: [email protected];

A DOMOTHERM Kft. nem tartozik a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex hatálya alá.
A márkabolt.hu oldalait bárki korlátozás nélkül böngészheti, véleményét, megjegyzését közölheti.
A márkabolt.hu oldalainak frissítése naponta történik, mely a dátummal ellenőrizhető.

4. Regisztráció

A márkabolt.hu webáruházban regisztrált felhasználók vásárolhatnak. A regisztráció és a hozzá kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes.
A regisztráció írásban, egy adatlap kitöltése és elküldése útján történik, és feltétele, hogy a felhasználó a jelen üzleti szabályzatot elfogadja, és annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismerje el. A vevőszolgálat a sikeres regisztrációt e-mailben visszaigazolja. A DOMOTHERM Kft. jogosult azonban visszautasítani bármely regisztrációs igényt, amennyiben a felhasználó valótlan vagy hiányos adatokat ad meg a regisztrációs űrlapon, vagy az adatokból, illetve a körülményekből arra következtethet, hogy a regisztráció célja nem a weboldal rendeltetésszerű használata. A DOMOTHERM Kft. jogosult továbbá a regisztrációt törölni, amennyiben a weboldal használata (böngészés, illetve vásárlás esetén) a felhasználó, vevő részéről visszaélést, jogellenes magatartást vagy cselekményt észlel.
A regisztrált felhasználó bármikor kérheti regisztrációjának megszüntetését az adminisztrátortól e-mailben ([email protected]).
A regisztrált felhasználó csak saját nevében vásárolhat, illetve járhat el. Gazdálkodó szervezet esetében az arra jogosult, vagy felhatalmazott személy járhat el.
A regisztrált felhasználó mindazon szolgáltatások igénybevételére jogosult, amelyeket a regisztráció során megjelölt.

5. A termékekről

A márkabolt.hu kizárólag új termékeket értékesít.
A DOMOTHERM Kft. márkabolt az alábbi termékcsoportok kereskedője: A markabolt.hu webáruházban található sütő és főzőlap szettek, sütő és főzőlap és mosogatógép szettek, mosógép és szárítógép szettek nem megbonthatóak, a szettekben szereplő termékek más termékre nem cserélhetőek!
A kínált termékekről megjelenő képek általában a tényleges gépeket ábrázolják, amennyiben ettől jelentős eltérés van, a képen a SZIMBOLIKUS FOTÓ felirat jelenik meg.
A termékleírás általában tartalmazza: Az ismertető leírás esetleges pontatlanságáért az adott termék beszállítója felelős, de az ez irányú felhasználói, vevői jelzéseket a DOMOTHERM Kft. továbbítja a gyártó felé. A modellek és technikai paramétereik előzetes jelzés nélkül megváltozhatnak. A képek némileg eltérhetnek a valóságtól. Műszaki változás joga fenntartva.
Az oldal feltöltésekor keletkezett esetleges hibákért, a műszaki adatok és képek pontatlanságáért felelősséget nem vállalunk, azokért szíves elnézést kérünk.

6. Szavatosság, jótállás, kiterjesztett gyári garancia, szerviz

Kellékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön a DOMOTHERM Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a DOMOTHERM Kft. nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
A termék hibája esetén Ön - választása szerint – a fent ismertetett kellékszavatossági jogai helyett termékszavatossági igényt is érvényesíthet.
Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként
Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás
Milyen esetben élhet Ön a jótállásból fakadó jogaival?
Hibás teljesítés esetén a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a DOMOTHERM Kft. jótállásra köteles, amennyiben Ön a Polgári törvénykönyv szerint fogyasztónak minősül (fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy).
A DOMOTHERM Kft. által forgalmazott termékek tekintetében a termékek magyarországi importőre, az Electrolux Lehel Kft. átvállalja a jótállási kötelezettség teljesítését, a jótállásból eredő jogait Ön így a DOMOTHERM Kft-nél vagy az Electrolux Lehel Kft. jótállási jegyen feltüntetett központi szervizénél közvetlenül is érvényesítheti.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a jótállási kötelezettséget teljesítő vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.
Ha a jótállási kötelezettséget teljesítő vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy a törvényben meghatározott feltételek szerint nem teljesítette, Ön igényelheti az eladási ár arányos leszállítását, vagy a hibát a jótállási kötelezettséget teljesítő vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, illetve - egyes esetekben - a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a jótállási kötelezettséget teljesítő vállalkozás adott okot.
A jótállás időtartama a vásárolt termék számlán szereplő eladási ára alapján
- 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 1 év,
- 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 2 év,
- 250 000 forint eladási ár felett 3 év.
A határidők elmulasztása jogvesztéssel jár, azzal, hogy a termék kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt Ön a temékett a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.
A jótállási határidő a termék átadása, vagy ha az üzembe helyezést az Electrolux Lehel Kft. központi szervize vagy megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha Ön a terméket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a termék átadásának napja.
Tájékoztatjuk, hogy az Electrolux Lehel Kft. a termékei fogyasztónak minősülő vásárlói számára extra gyártói jótállási határidőket biztosít az alább meghatározott feltételek teljesítése esetén:

-              gázüzemű készülékek:
A termék Electrolux Lehel Kft központi szervize általi üzembe helyezése és az Electrolux/AEG/Zanussi honlapon, a „Promóciók” oldalon történő regisztráció esetén a vásárlók a kötelező jótállási időn felül +1 év gyártói jótállást kapnak.
-              Marketing promóciókban szereplő extra jótállási idő:
Az Electrolux Lehel Kft. időről-időre marketing promóció keretében meghosszabbított jótállási időt biztosít azon vásárlóknak, akik az Electrolux/AEG honlapján a megfelelő, a promóciós szabályzatban megadott oldalon regisztrálják vásárlásukat. A kötelező jótállási időn felüli, meghosszabbított jótállási idő időtartamát minden esetben az aktuális marketing promóció tartalmazza.
.
Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, azonban Önt a jótállásból fakadó jogok a kellékszavatossági jogosultságoktól és a termékfelelősség alapján fennálló jogosultságoktól függetlenül megilletik.
.A fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézése tekintetében a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak, 2014. május 15-től kötött szerződések esetén a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szabályai az irányadók.
Szakszerviz információ a szervíz linken található.
 

Kiterjesztett gyári garancia értékesítés
A DOMOTHERM Kft. az általa forgalmazott termékek nagy részéhez kiterjesztett garancia biztosítást kínál, melynek egyszeri díja a terméktől és a kiterjesztett garancia idejétől függően változik, és minden terméknél fel van tüntetve. A kiterjesztett garancia biztosítás az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:
          Telefonos segítségnyújtás
          Javítási vagy csereszolgáltatás
          Kárrendezési eljárás csereszolgáltatás esetén
A kiterjesztett garancia biztosításról szóló teljes körű tájékoztatót a kiterjesztett garancia linken tekintheti meg.

Amennyiben Ön a 2016.07.12-től 2020.04.04-ig tartó időszakban kötött kiterjesztett gyári garancia biztosítási szerződést a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt-vel, a biztosító az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

A kiterjesztett garancia biztosításról szóló teljes körű tájékoztatót a kiterjesztett garancia linken tekintheti meg.

Amennyiben Ön a 2020.04.05-től 2023.07.31-ig tartó időszakban kötött kiterjesztett gyári garancia biztosítási szerződést az AEGON Magyarország Zrt-vel, a biztosító az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

A kiterjesztett garancia biztosításról szóló teljes körű tájékoztatót a kiterjesztett garancia linken tekintheti meg.


7. Megrendelés

A vevő a megrendelését a termékek virtuális kosárba helyezésével állíthatja össze. A vevő a termék alatti kosárba tesz gombra kattintva választhatja ki a megvásárolni kívánt terméket; a kosár tartalma sorra klikkelve megtekinthetők a kiválasztott termékek, és itt van lehetőség módosítani vagy törölni a kosár tartalmát a + vagy -, illetve törlés gombokkal. Ugyanitt adhatók meg, illetve módosíthatók a fizetési mód, a szállítási mód, szállítási és számlázási cím, telefonszám, és lehetőség van egyéb közlemény megadására. Lehetőség van eltérő szállítási és számlázási cím megadására is, ekkor a szállítási cím minden esetben szerepelni fog a számlán megjegyzésként. Az adatok megadását követően a fizetési kötelezettséggel járó megrendelés ikonra kattintva lehet elküldeni a megrendelést. A megrendelés elküldése előtt Ön a felkínált felületek, jelek piktogramok segítségével bármikor módosíthatja, kijavíthatja az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibákat, elírásokat (termék fajtája, mennyisége, személyes adatok, szállítási cím, stb.). A megrendelés és a megadott adatok bizonyos hibái és hiányosságai esetén egy felugró ablak figyelmezteti Önt a hiányok és hibák felsorolásával.
Csak abban az esetben lehet a megrendelést cégünknek elküldeni, ha az Üzletszabályzatot elolvasás után a vevő a jelölőnégyzet kipipálásával elfogadta és jóváhagyta. A megrendelés elküldése után a vevő egy automatikus üzenetet kap, amely azt nyugtázza, hogy a megrendelés eljutott vevőszolgálatunkhoz.
A megrendelést a DOMOTHERM Kft. vevőszolgálata e-mailben visszaigazolja, mely tartalmazza a rendelés tételeit, a megrendelő nevét és elérhetőségét, a számlázási és szállítási címet, valamint a választott szállítási módot, határidőt is. A visszaigazolásban feltüntetett "várható szállítási határidő" tájékoztató jellegű. A szállítás időpontjára vonatkozóan munkatársunk rövid időn belül e-mail-ben vagy telefonon megkeresi a vevőt.
A visszaigazolásra munkanapokon, a megrendelés beérkezésétől számított 1 napon belül sor kerül.
A DOMOTHERM Kft tájékoztatja a vevőt, hogy a megrendelés és visszaigazolása írásban kötött szerződésnek minősül. A megrendelést a DOMOTHERM Kft iktatja, az iktatott megrendelés és visszaigazolása utólag hozzáférhetőek.
A megrendelés és visszaigazolása (szerződéskötés) nyelve a magyar.
A megrendelt tételekből csak háztartásban használatos mennyiségeket szolgálunk ki.
A raktáron lévő készülékeket a megrendeléstől számított 10 napig áll módunkban tárolni.

8. A vásárlástól való elállás joga

Elállási jog
Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől.
Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. Több termék szolgáltatásakor az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi. Több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor pedig azon a napon, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.
Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:
DOMOTHERM Kft.
            Postacím: 1239 Budapest, Ócsai út 7.
            Fax: (+36-1) 688-22-35
•          E-mail: [email protected], [email protected]
Ebből a célból felhasználhatja az alább olvasható Elállási nyilatkozat mintát is.
 
Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.
 
Az elállás joghatásai
Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.
A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.
A termék visszaküldésének közvetlen költségét - azaz a fuvarozási költséget, postaköltséget vagy a visszaküldéssel felmerülő egyéb költséget- Ön viseli.
Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
 
Elállási nyilatkozatminta
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
 
Címzett:1
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:2
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:3
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt:
 
1DOMOTHERM Kft. 2Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése.
3A megfelelő jelölendő.
 
9. Szállítás
 


A szállítás
Budapesten hétfőtől-vasárnapig  
Budapest 20 km-es körzetében hétfőtől-vasárnapig

Vidéken kedd, csütörtök és szombati napokon Nyugat-Magyarországra illetve szerda, péntek és vasárnapi napokon Kelet-Magyarországra szállítunk. 
 

A megrendelt termékek kiszállítását alvállalkozókon keresztül vállalja a DOMOTHERM Kft.
Vidéki szállítás esetén a táblázatban feltüntetett szállítási napok az irányadóak.


Szállítási időszakok

 
Budapesten: hétfőtől - vasárnapig
Budapest 20 km-es körzete: hétfőtől - vasárnapig
8 órától 19 óráig: Budán az I., II., III, XI. XII., XXII. kerületek
8 órától 19 óráig: Pesten a IV., V., VI., VII., VIII., IX., X., XIII., XIV., XV., XVI., XVII., XVIII., XIX., XX., XXI., XXIII. kerületek
8 órától 19 óráig: Szentendre, Pomáz, Üröm, Solymár, Nagykovácsi irányában Budapest határától 20 km-en belül
8 órától 19 óráig: Dunakeszi, Kistarcsa, Kerepes, Csömör irányában Budapest határától 20 km-en belül
8 órától 19 óráig: Diósd, Érd, Budaörs, Budakeszi, Biatorbágy, Páty, Perbál, Telki, Budajenő irányában Budapest határától 20 km-en belül
8 órától 19 óráig: Pécel, Gyál, Vecsés, Dunaharaszti irányában Budapest határától 20 km-en belül
 
PRÉMIUM szállítás (a szolgáltatás kizárólag Budapesten rendelhető): hétfőtől péntekig   

 
9 órától 19 óráig: az összes kerületbe, a megjelölt időszakon belül 1 órás szállítási intervallum kérhető - legkorábban a megrendelés feldolgozását követő munkanapra -, melynek díja a szállítási költség táblázatban tekinthető meg
 
9 órától 19 óráig: az összes kerületbe, a megjelölt időszakon belül 2 órás szállítási intervallum kérhető- legkorábban a megrendelés feldolgozását követő munkanapra -, melynek díja a szállítási költség táblázatban tekinthető meg
 
9 órától 19 óráig: az összes kerületbe, a megjelölt időszakon belül 3 órás szállítási intervallum kérhető- legkorábban a megrendelés feldolgozását követő munkanapra -, melynek díja a szállítási költség táblázatban tekinthető meg
8 órától 13 óráig
vagy 13 órától 19 óráig:
az összes kerületbe, a megjelölt időszakokra délelőtti vagy délutáni szállítás kérhető - legkorábban a megrendelés feldolgozását követő munkanapra -, melynek díja a szállítási költség táblázatban tekinthető meg
14 órától 19 óráig: az összes kerületbe, a megjelölt időszakon belül, a megrendelés napjára házhozszállítás kérhető (13 óráig leadott megrendelés esetén), melynek díja a szállítási költség táblázatban tekinthető meg

 
Vidék  
Kedd, csütörtök és szombat 8-20 óráig:
 
Nyugat-Magyarország (a Dunától nyugatra)
Szerda, péntek és vasárnap 8-20 óráig:
 
Kelet-Magyarország (a Dunától keletre)
 


A feltüntetett szállítási időszakoktól eltérni nem tudunk, valamint azok további pontosítása nem lehetséges, kérjük szíves figyelembe vételét. A szállítás várható időpontja tájékoztató jellegű!


Szállítási költség táblázat

 

Az itt szereplő szállítási díjak csak internetes megrendelés esetén érvényesek.

Budapesten
Háztartási nagygépek  
Szállítási költség   7.990 Ft (ÁFÁ-val)   
Kisgépek, porszívók, főzőlapok
páraelszívók, mikrosütők
 
Szállítási költség   1.990 Ft (ÁFÁ-val)
 
PRÉMIUM szállítás (a szolgáltatás kizárólag Budapesten rendelhető), értékhatártól függetlenül!  
 
1 órás szállítási intervallum
 
 2 órás szállítási intervallum
 
 3 órás szállítási intervallum
 
 Expressz aznap délutáni szállítás
 
    14.990 Ft (ÁFÁ-val)     12.990 Ft (ÁFÁ-val)     10.990 Ft (ÁFÁ-val)      7.990 Ft (ÁFÁ-val) 
                                                                           
                                                                                 Délelőtt/délutáni szállítás  
             9.490 Ft (ÁFÁ-val)
 
Budapesten kívül, 20 km-es körzetben
Háztartási nagygépek  
Szállítási költség   7.990 Ft (ÁFÁ-val)   
Kisgépek, porszívók, főzőlapok,
páraelszívók, mikrosütők
 
Szállítási költség    1.990 Ft (ÁFÁ-val)
 
Vidék
Háztartási nagygépek  
Szállítási költség   7.990 Ft (ÁFÁ-val)   
Kisgépek, porszívók, főzőlapok,
páraelszívók, mikrosütők
 
Szállítási költség    1.990 Ft (ÁFÁ-val)
 

Amennyiben a megrendelés tételeinek kiszállítása több címre történik, úgy a szállítási költség címenként értendő, az egyes tételek rendelési értékének függvényében.

 

A vevő a megrendelőlap kitöltésekor nyilatkozik a választott szállítási módról, amely lehet


A készülékek átvétele kizárólag a lepecsételt és aláírt, eredeti számla 1.(vevői) példányával lehetséges! Az eredeti számlát saját szállítás esetén az azt kiállító üzletben, nyitvatartási időben lehet átvenni.

Raktárunk:
1239. Budapest Ócsai út 7.  Soroksár központi raktárak  (Utolsó raktárépület)
Nyitvatartás: Hétfőtől-Szombatig: 10.00 - 19.00 óráig
Vasárnap: 10.00 - 18 óráig 


A tartozékok, porzsákok csak üzleteinkben történő személyes átvétellel rendelhetők, ezekre házhozszállítás csak abban az esetben kérhető, ha készülékkel együtt történik a megrendelés.

 

A szállítás költsége külön tételként jelenik meg a számlán. Amennyiben a vevő házhoszállítást kér, a szállítási címet minden esetben feltüntetjük a számlán!

A vevői igények egyeztetése a megrendelés visszaigazolásakor történik.

 

Módosításra legkésőbb a szállítást megelőző munkanapon, a szállítást legalább 24 órával megelőzően van lehetőség.

 

Amennyiben a vevő szeretné a megrendelt készülék kiszállításakor már leszerelt régi készüléke díjmentes elszállítását, azt a megrendeléskor jeleznie kell az erre vonatkozó rész megjelölésével. Régi készüléke utólagos elszállítására nincs mód.

 

A vevő biztosítja a kiszállított termék átvételét az előzetesen egyeztetett időpontban, és a kiszállított termék átvételét a szállítólevélen aláírásával igazolja. A vevőnek az átvételkor meg kell győződnie arról, hogy az általa megrendelt terméke(ke)t szállították-e részére, illetőleg a kiszállított termék(ek) mennyiségben és szemmel láthatóan minőségben megfelel(nek) a megrendelésének. Esetleges kifogását a vevőnek haladéktalanul jeleznie kell a szállítónál és a vevőszolgálat felé. Az áru átvétele után az esetleges szépséghibákért és tartozékhiányért felelősséget nem vállalunk.

 

A vevőnek a házon belüli akadálymentes készülékmozgatást is biztosítania kell. Többszintes lakás vagy családi ház esetén a lakóhelyiségen belül emeletre nem szállítunk. A szállító sem összeszerelést illetve beüzemelést, sem régi készülék leszerelést, sem bútormozgatást nem végezhet, mert az ebből eredő esetleges károkért az alvállalkozó, illetve a Domotherm Kft felelősséget nem vállal. A már leszerelt régi készüléket kizárólag megsemmisítés céljából tudjuk elszállítani, vevő által választott más címre átszállítást nem áll módunkban vállalni. Figyelem! A megsemmisítés céljából átvett készülékeket a vásárlástól elállás esetén sem tudjuk visszaszolgáltatni!

Amennyiben a vevő az előzetesen egyeztetett időpontban a kiszállított terméket nem veszi át, a sikertelen, illetve az ismételt kiszállítás költsége is őt terheli, utóbbi abban az esetben is, ha az első kiszállítás a szállítási táblázat alapján díjmentes. Ilyen esetben az adott szállítási körzetre vonatkozó szállítási díj érvényes. Ugyancsak ez a szállítási díj érvényes a vásárlástól való elállás esetén is, amennyiben a megrendelt készülék visszaszállítását a DOMOTHERM Kft végzi.


10. Számlázás, fizetési módok
 
 A számlát minden esetben a DOMOTHERM Kft. állítja ki, amely tartalmazza az esetleges szállítási költséget is. Amennyiben a számlát a megrendelő cégnévre kéri kiállítani, kérjük az adószámot is megadni. A szállítási címet - amennyiben a megrendelő házhozszállítást kér - minden esetben feltüntetjük a számlán!

A megrendeléskor a vevő az alábbi fizetési módok közül választhat: A kiszállítást megelőzően, személyesen, készpénzben vagy bankkártyával (kivéve az American Express kártyát) az általa a megrendelés során választott üzletben

11. Adatkezelési tájékoztató
  
1. Bevezetés

A DOMOTHERM Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Domotherm Kft. vagy Adatkezelő) a jelen tájékoztatót az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének, valamint a hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően alakította ki, a működése során biztosítja a megfelelést ezen előírásoknak, valamint a jelen tájékoztatóban foglaltaknak.

A Domotherm Kft. tevékenységével összefüggő adatkezelés során a hatályos jogszabályok, így különösen az alábbiakban felsoroltak figyelembe vételével jár el:

A jelen tájékoztató folyamatosan elérhető a Domotherm Kft. www.markabolt.hu alatti weboldalán Adatvédelem címszó alatt. A Domotherm Kft. fenntartja a jogot a módosításra.

Az Adatkezelő adatai:

A markabolt.hu üzemeltetője: SystemLock Kft. 

A tárhelyet biztosító szolgáltató: a weboldalt és a hozzá tartozó adatokat a DOMOTHERM Kft. saját szervere tárolja, melynek üzemeltetését illetve folyamatos működését a SystemLock Kft. (1173.Budapest Pesti út 17.) biztosítja.

2. Értelmező rendelkezések
A jelen tájékoztató fogalmi rendszere megegyezik az Általános adatvédelmi rendelet 4. cikkben meghatározott fogalommeghatározásaival, amelyek az alábbiak:

3. Az adatkezelés alapelvei
Az Általános adatvédelmi rendelet szerint a személyes adatok

  1. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

  2. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);

  3. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

  4. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

  5. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);

  6. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az Info törvény rendelkezései szerint személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Személyes adat akkor kezelhető, ha:


4. A Domotherm Kft. weboldalának használata során megvalósuló adatkezelések

4.1. Sütik (cookie-k)


A Domotherm Kft. weboldalán a honlap látogatottsági adatait elemző szoftver fut, amely a látogatásokról adatokat rögzít. A Domotherm Kft. weboldala látogatóiról automatikusan keletkező információkat kap: a látogató internetprotokoll-címe (IP-címe), a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, a használt böngészőprogram neve.
Az Adatkezelő a honlapon sütiket (cookies) kezel. A sütik a weboldal felhasználójára vonatkozó információkat tartalmazzák, melyek által gördülékenyebbé válhat a következő látogatás, és könnyebb lesz a webhely használata.
Átmeneti (session) cookie: egy munkamenet (oldallátogatás) után automatikusan törlődik. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a webáruház biztonságosabban tudjon működni, és elengedhetetlenek ahhoz, hogy minden, a vásárláshoz, megrendeléshez kapcsolódó funkció kivétel nélkül, hibátlanul működjön.
A felhasználó saját internet böngészőjében letilthatja vagy engedélyezheti a cookie-k telepítését számítógépére, azonban fontos tudni, hogy valamennyi süti elutasítása ugyan segítheti személyes adatainak védelmét, azonban egyes weboldalak használhatóságát korlátozhatja. A sütik engedélyezését vagy letiltását általában az internet böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, a cookie vagy süti menüpontokban végezheti el a felhasználó.
A Google Analytics sütik a felhasználó weboldal használatáról gyűjtenek információkat, ezek a sütik a felhasználó személyét nem tudják beazonosítani. Ezen információk a weboldal fejlesztésének, a felhasználók számára biztosított élmények javításának céljával kerülnek gyűjtésre.

adatkezelés célja: a honlaplátogatási szokások vizsgálata, a Domotherm Kft-vel történő kapcsolatfelvétel elősegítése
kezelt adatok köre: a látogató internetprotokoll-címe (IP-címe), a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, a használt böngészőprogram neve
adatkezelés jogalapja: a z Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti érintetti hozzájárulása.
adattárolás határideje: az adatfelvételtől számított 30 nap, kivéve a külső sütiket, amelyek vonatkozásában az adott adatkezelő feltételei irányadók.
adattárolás módja: elektronikus
adatok megismerésére jogosult személyek köre: Domotherm Kft. munkatársai
igénybe vett adatfeldolgozó: SystemLock Kft. (szerver üzemeltetés), Drahos István e.v. (informatikai szolgáltatás), Google Ireland Limited (on-line hirdetés), Meta Platforms Ireland Limited (on-line hirdetés), GR-PACK  Kft. (közösségi média kampány kezelés), Szatmári Gergely egyéni vállalkozó (Google kampány kezelés)

Linkek más weboldalra:
A markabolt.hu tartalmazhat más cégek weboldalaira mutató linkeket. Az ilyen linken keresztül meglátogatott külső webhelyek adatvédelmi intézkedéseiért az Adatkezelő nem vállal felelősséget. Kérjük tájékozódjon ezen külső webhelyek adatvédelmi szabályairól.


4.2. Regisztráció


A Domotherm Kft. weboldalán a felhasználónak lehetősége van a regisztrációra. A regisztráció a weboldalon keresztül történő on-line vásárlás feltétele. A regisztráció során megadott adatait a felhasználó bármikor módosíthatja.
A regisztrációs űrlap kitöltésével a felhasználó megadja a kapcsolatfelvételhez szükséges releváns adatokat. A regisztráció véglegesítésére (az adatok elküldésére) a felhasználónak azonban csak akkor van lehetősége, ha elfogadja a Domotherm Kft. jelen adatkezelési tájékoztatójában foglaltakat, amelyet a megfelelő jelölőnégyzet bejelölésével tehet meg.
A telefonszám megadására a megrendelés adatainak egyeztetése miatt van szükség. Az e-mail cím megadására az online kapcsolattartás okán van szükség.
Az adatkezelés időtartama a regisztráció törléséig terjedő ideig tart azzal, hogy amennyiben a regisztrációt követően a felhasználó vásárol a weboldalon keresztül, a számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése értelmében legalább 8 évig köteles a Domotherm Kft. megőrizni. Vásárlás hiányában a regisztráció során megadott adatokat a Domotherm Kft. a regisztrációtól számított 5 év elteltével törli.
A Domotherm Kft. a megadott adatokat saját belső statisztikái készítéséhez is felhasználja.
adatkezelés célja: az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel elősegítése, on-line vásárlás lehetőségének biztosítása, belső statisztikák készítése
kezelt adatok köre: az érintett neve, e-mail címe, telefonszáma, illetve annak nem szükségszerű megadása esetén szállítási és számlázási címe, telefonszám
adatkezelés jogalapja: az Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti érintetti hozzájárulás
adattárolás határideje: a regisztráció törléséig terjedő ideig tart azzal, hogy amennyiben a regisztráló vásárol a felületen, a számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése értelmében legalább 8 évig köteles az Adatkezelő megőrizni.
adattárolás módja: elektronikus, papír alapú
adatok megismerésére jogosult személyek köre: Domotherm Kft. munkatársai
igénybe vett adatfeldolgozó: SystemLock Kft. (szerver üzemeltetés), Drahos István e.v. (informatikai szolgáltatás), GBL IT GROUP Kft. (rendszergazda)

4.3. Vásárlói adatok kezelése

A felhasználónak a regisztrációt követően nyílik lehetősége a Domotherm Kft. termékeinek on-line megrendelésére és megvásárlására.
A kiválasztott termék weboldalon keresztül történő megrendelését, azaz a vevő és a Domotherm Kft. közötti szerződés létrejöttét megelőzően a vevő megadja a megrendelt termék szállításához, valamint a számlázáshoz szükséges adatokat, a kapcsolattartáshoz szükséges adatait, továbbá kiterjesztett garancia vásárlása esetén születési helyét és idejét, anyja születési nevét.
A telefonszám megadására a kapcsolattartás, valamint vevői elégedettség mérése céljából van szükség. Az e-mail cím megadására a vevői elégedettség mérése, valamint az online kapcsolattartás okán van szükség. A szállítási adatok megadására amiatt van szükség, hogy a fuvarozó vállalkozás ki tudja szállítani az érintett által kért címre a megrendelt terméket. A számlázási adatok megadására a számla kiállítása miatt van szükség. A születési hely és idő, anya születési neve megadására a kiterjesztett garancia biztosítás megkötéséhez van szükség.
A Domotherm Kft. a megadott adatokat a vásárlói szokások elemzése céljából, valamint saját belső statisztikái készítéséhez is felhasználja.
adatkezelés célja: a Domotherm Kft. weboldalán keresztül történő vásárlás, megrendelés, számla kiállítása, a számviteli kötelezettség teljesítése, vevők nyilvántartása, a megrendelések teljesítése, a vásárlói szokások elemzése, belső statisztikák készítése
kezelt adatok köre: az érintett neve, e-mail címe, telefonszáma, szállítási és számlázási adatai, születési hely és idő, anya születési neve
adatkezelés jogalapja: az Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti érintetti hozzájárulás, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv. tv.) 169. § (2) bekezdése
adattárolás határideje: az érintett kérésére való törlésig, a számlán szereplő adatok tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év
adattárolás módja: elektronikus, papír alapú
adatok megismerésére jogosult személyek köre: Domotherm Kft. munkatársai
igénybe vett adatfeldolgozók: SystemLock Kft. (szerver üzemeltetés), Drahos István e.v. (informatikai szolgáltatás), GBL IT GROUP Kft. (rendszergazda), Argosz Logisztika Kft. (raktározás-logisztika), M-Street Kft. (kiszállítás),
 Alfa Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. (kiterjesztett garancia biztosítás), AEGON Magyarország Zrt. (kiterjesztett garancia biztosítás), CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. (kiterjesztett garancia biztosítás), MC CREDIT Kft. (kiterjesztett garancia biztosítás), MAI Technologies Kft. (kiterjesztett garancia biztosítás), Pollák és Társa Szolgáltató Kft. (könyvelés), Tomcsányi Audit Könyvvizsgáló Kft. (könyvvizsgálat), Multi Informatikai Kft. (vállalatirányítási rendszer programozás), Rhenus Office Systems Hungary Kft. (iratkezelés), Sárdy, Szalántai és Társai Ügyvédi Iroda (jogi szolgáltatás)

adattovábbítás: Az Adatkezelő a vevői e-mail címét a Megbízható Bolt Programhoz kapcsolódó vásárlói elégedettség felmérése céljából átadja az Árukereső (www.arukereso.hu) weboldal üzemeltetője, az Online Comparison Shopping Kft. (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., cégjegyzékszám: 01-09-186759, adószám: 24868291-2-42) részére.
továbbított adatok köre: a felhasználó e-mail címe
Az adattovábbítás jogalapja: az Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti érintetti hozzájárulás


4.4. Panaszokkal kapcsolatos adatkezelés


A vásárló a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgy.tv.) alapján jogosult szóban, elektronikus eszközzel vagy írásban panaszt benyújtani a Domotherm Kft-hez.
adatkezelés célja: a vásárlói panaszok kivizsgálása, elintézése
kezelt adatok köre: az érintett neve, lakcíme, e-mail címe, a panasszal kapcsolatos, a Fgy.tv. 17/a. § (5) bekezdésében meghatározott egyéb adatok
adatkezelés jogalapja: az Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás, valamint a Fgy.tv. 17/a.§ (5) bekezdése
adattárolás határideje: a cél megvalósulásáig: amennyiben a válasz megküldését követően az érintett nem élt további kifogással, a válasz megküldésétől számított 5 év elteltével törli az Adatkezelő az adatokat, további igényérvényesítés esetén az elévülési idő leteltét követően kerülnek az adatok törlésre
adattárolás módja: elektronikus, papír alapú
adatok megismerésére jogosult személyek köre: Domotherm Kft. munkatársai
igénybe vett adatfeldolgozó: Lux-Parts Kft. (szerviz), Alfa Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. (kiterjesztett garancia biztosítás), AEGON Magyarország Zrt. (kiterjesztett garancia biztosítás), CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. (kiterjesztett garancia biztosítás), MC CREDIT Kft. (kiterjesztett garancia biztosítás), MAI Technologies Kft. (kiterjesztett garancia biztosítás), Sárdy, Szalántai és Társai Ügyvédi Iroda (jogi szolgáltatás), M-Street Kft. (kiszállítás), Electrolux Lehel Kft (forgalmazó)

4.5. Hírlevél küldés
A hírlevél a markabolt.hu marketing célú üzenete. Az Adatkezelő a hírlevelet a felhasználó előzetes, önkéntes és kifejezett hozzájárulása alapján küldi a megadott e-mail címre.
A hírlevélről a hírlevél alján lévő linkre kattintva bármikor le lehet iratkozni.
A hírlevél küldő rendszer az Adatkezelő saját fejlesztésű és tulajdonú rendszere.

adatkezelés célja: a címzett tájékoztatása az Adatkezelő akcióról, ajánlatairól, a forgalmazott termékekről szóló információk megosztása
kezelt adatok köre: a címzett neve, e-mail címe
adatkezelés jogalapja: az Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti érintetti hozzájárulása.
adattárolás határideje: a leiratkozástól számított 5 munkanap
adattárolás módja: elektronikus
adatok megismerésére jogosult személyek köre: Domotherm Kft. munkatársai

4.6. Adatfeldolgozók megnevezése:
Cégnév: Tomcsányi Audit Könyvvizsgáló Kft                     Könyvvizsgálat
Székhely: 2120.Dunakeszi, Szondy u.3.

Cégnév: Pollák és Társa Szolgáltató Kft                              Könyvelés
Székhely: 1055.Budapest, Szent István krt. 1.

Cégnév: Sárdy, Szalántai és Társai Ügyvédi Iroda              Jogi szolgáltatás
Székhely: 1051.Budapest, Zrínyi u. 14. 1. em. 7.

Cégnév: Argosz Logisztika Kft.                                             Raktározás, logisztika
Székhely: 8220.Balatonalmádi, Kisberényi út 75.

Cégnév: M-Street Kft.                                                          Kiszállítás
Székhely: 1203.Budapest, Széchenyi u. 3-5. C. lház. 4. em. 3.


Cégnév: Multi Informatikai Kft                    Apolló vállalatirányítási rendszer programozás
Székhely: 1196.Budapest, Fő u.116.

Cégnév: Drahos István e.v.                                                  Informatikai szolgáltatás
Székhely: 1138. Budapest Szekszárdi utca 17.  5/52.

Cégnév: GBL IT GROUP Kft                                                Rendszergazda
Székhely: 1041.Budapest, Árpád út 39-43.

Cégnév: Google Ireland Limited                                          Online hirdetés           
Székhely: Dublin 4. Barrow Street, Ireland

Cégnév: Meta Platforms Ireland Limited                              Online hirdetés
Székhely:4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour Dublin D02X525 Ireland

Cégnév: GR-PACK  Kft.                                                       Közösségi média kampány kezelés                               
Székhely: 2501 Biatorbágy Dévay Gyula utca 2.     

Cégnév: Szatmári Gergely egyéni vállalkozó                      Google kampány kezelés
Székhely: 2167  Vácduka  Petőfi köz 16-18.

Cégnév: CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt            Kiterjesztett garancia biztosítás
Székhely: 1033.Budapest, Flórián tér 1.

Cégnév: AEGON Magyarország Zrt                         Kiterjesztett garancia biztosítás
Székhely: 1091.Budapest, Üllői út 1.


Cégnév: Alfa Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.   Kiterjesztett garancia biztosítás
Székhely: 1091.Budapest, Üllői út 1.


Cégnév: MC CREDIT Kft.                                   Kiterjesztett garancia biztosítás
Székhely: 6000.Kecskemét, Szent Miklós u. 32.


Cégnév: MAI Technologies Kft                                Kiterjesztett garancia biztosítás
Székhely: 1036.Budapest,Perc u.8.

Cégnév: LUX-PARTS Kft                                                    Szerviz
Székhely: 1142.Budapest, Erzsébet királyné u.87.

Cégnév: Rhenus Office Systems Hungary Kft                     Iratkezelési szolgáltatás
Székhely: 2310.Szigetszentmiklós, Leshegy u.30.

Cégnév: Electrolux Lehel Kft                                               Forgalmazó
Székhely:5100.Jászberény,Fémnyomó út 1.

5. Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás
 
Az Adatkezelő a rendelkezésére álló technikai eszközökkel biztosítja az adatkezelés biztonságát a személyes adatok tárolása és megőrzése során a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően oly módon, hogy ezáltal biztosítja az érintettek magánszférájának sérthetetlenségét.

Az Adatkezelő köteles minden intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést és adatokkal való bármilyen jellegű jogosulatlan adatkezelést kizárja.

A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében az Adatkezelő megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

Az Adatkezelő a jelen tájékoztatót folyamatosan hozzáférhetővé teszi weboldalán. A tájékoztató elfogadása (a megfelelő jelölőnégyzetben elhelyezett pipa) igazolja annak megismerését és adatkezelési hozzájárulásnak minősül. Így tehát adatkezelésre csak akkor kerülhet sor, ha az érintett egyértelmű megerősítő cselekedettel, például írásbeli – ideértve az elektronikus úton tett -, nyilatkozattal önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja a természetes személyt érintő személyes adatainak kezeléséhez.

Az Adatkezelő által gyűjtött személyes adatok csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, és azok nem kezelhetőek ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon, illetve tárolásuknak olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.

Az Adatkezelőnél adatkezelést végző alkalmazottak és az Adatkezelő megbízásából az adatkezelésben résztvevő, annak valamely műveletét végző szervezetek alkalmazottjai kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. Az Adatkezelő munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.
Ha a tájékoztató hatálya alatt álló személy tudomást szerez arról, hogy az Adatkezelő által kezelt személyes adat hibás, hiányos vagy időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni vagy helyesbítését az adat rögzítéséért felelős munkatársnál kezdeményezni.

6. Az érintettek jogai és a jogérvényesítés lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről; valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését; adatainak törlését az [email protected] e-mail címen; az adatkezelés korlátozását; illetve jogosult az adathordozhatóságra.

6.1. Tájékoztatáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
•           az adatkezelés célja;
•           az érintett személyes adatok kategóriái;
•           azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
•           a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamát, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjait;
Az érintett jogosult arra, hogy
•           tájékoztatást kapjon azon jogáról, hogy kérelmezheti-e az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat-e az ilyen személyes adatok kezelése ellen; illetve nyújthat-e valamely felügyeleti hatósághoz címzett panaszt.
•           minden részletre kiterjedő felvilágosítást kapjon arról is, hogy ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték;
•           tudomást szerezzen az automatizált döntéshozatali ügyekben alkalmazott logikára és arra, hogy az ilyesfajta adatkezelés, milyen jelentőséggel bír, illetve ez az érintettre nézve milyen várható következménnyel jár.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a tájékoztatási jog szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, költségtérítést az Adatkezelő csak az Általános adatvédelmi rendelet 12. cikk (5) bekezdésben, illetve 15. cikk (3) bekezdésben meghatározott esetben számít fel.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. (helyesbítéshez való jog).

6.2. Helyesbítéshez való jog

A valóságnak nem megfelelő adatot az Adatkezelő az érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti.
Arra az időtartamra, amíg az Adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok pontosságát, a kérdéses személyes adatok korlátozásra kerülhetnek a jelen tájékoztató 6.4. pontjának megfelelően.

6.3. Tiltakozás joga

Az érintett abban az esetben az Adatkezelőhöz intézett nyilatkozatával tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha az adatkezelés jogalapja
•           az Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk. (1) bekezdés e) pontja szerinti közérdek vagy
•           az Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek [a jogos érdek, mint jogalap alkalmazásának feltételeit jelen tájékoztató 5. pontja tartalmazza].

Tiltakozási jog gyakorlása esetén az Adatkezelő nem kezelheti tovább a személyes adatokat, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Annak megállapítása kapcsán, hogy az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolják, az Adatkezelő ügyvezetője dönt. Az ezzel kapcsolatos álláspontjáról véleményben tájékoztatja az érintettet.

6.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az adatkezelés korlátozására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben:
•           az érintett vitatja az adatok pontosságát, az adatok helyességének megállapításáig terjedő időtartamra az Adatkezelő korlátozza a személyes adatok kezelését;
•           az adatkezelés jogellenes és az érintett törlés helyett a felhasználás korlátozását kéri;
•           az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez;
•           az érintett tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen az Általános adatvédelmi rendelet 21. cikke szerint tiltakozott, a tiltakozással kapcsolatos mérlegelés elvégzésének erejéig.

Az érintett személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5 napra – az adatkezelést az adatkezelést végző szervezeti egység vezetője felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről a kérelmezőt tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot a szervezeti egység vezetője korlátozza, azaz kizárólag a tárolás, mint adatkezelés valósulhat meg mindaddig, amíg
•           az érintett hozzájárul az adatkezeléshez;
•           jogi igények érvényesítéséhez szükséges a személyes adatok kezelése;
•           más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükségessé válik a személyes adatok kezelése; vagy
•           jogszabály közérdekből elrendeli az adatkezelést.

Ha az adatkezelés korlátozását az érintett kérte, a korlátozás feloldásáról az adott szervezeti egység vezetője előzetesen tájékoztatja az érintettet.

6.5. Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az érintett az Általános adatvédelmi rendelet 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
VAGY
f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor

6.6. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, amennyiben:
•           az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása vagy az adatkezelésre olyan szerződés teljesítése érdekében volt szükség, amelyben az érintett az egyik fél vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges [az Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bek. a) vagy b) pont, illetve 9. cikk (2) bek. a) pont] és
•           az adatkezelés automatizált módon történik.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.


Az Info törvény 14.§-19.§ és 21.§-23.§ is tartalmaznak iránymutatást a felhasználó jogaira vonatkozóan.
A felhasználó jogszabálysértés, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos nem megfelelő eljárás esetén az Adatkezelővel szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) eljárást indíthat, vagy a bíróság előtt is kezdeményezhet eljárást, amelyet a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indíthat meg.
Az eljárás megindítása előtt célszerű az Adatkezelőt megkeresni a jogsérelem orvoslása érdekében.
 
Az NAIH elérhetőségei:
Posta cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.  
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.  
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: [email protected]
URL: http://www.naih.hu

Hatályos: 2023. július 31.

 12. Kapcsolatok

Az oldalakon számos más szolgáltatóval való kapcsolatra van lehetőség a linkeken keresztül. Ezekre történő ugráskor átkerülnek más szolgáltatók által fenntartott oldalakra, ahol a személyes adatok kezelésére nincs befolyása a DOMOTHERM Kft-nek. A DOMOTHERM Kft-t továbbá semmiféle felelősség nem terheli a kapcsolódó weboldalakon közzétett információk és adatok tekintetében.

13. Felelősségkorlátozás

A márkabolton keresztül történő vásárlás feltételezi a vevő részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását. A felhasználó, illetve vevő tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és a vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről.
A DOMOTHERM Kft. nem felel a vis maiorból eredő, vagy egyéb, az irányításán kívül eső események okán bekövetkező károkért, ideértve, de nem kizárólagosan

A DOMOTHERM Kft. jogosult a vásárlás feltételeit és szabályait, a jelen szabályzatot bármikor indoklás és külön értesítés nélkül, egyoldalúan módosítani. A módosítások a közzétételük időpontjától kezdve hatályosak és alkalmazandók.
Árváltozás esetén a változást megelőzően feladott megrendelés esetében a régi - változást megelőző - ár érvényes és került felszámításra.

14. Szellemi tulajdon

A DOMOTHERM Kft. weboldala szerzői jogvédelem alá tartozik. A weboldalon megjelenített tartalom egészét, illetve részeit – így különösen a termékekkel kapcsolatos videó filmeket, képeket, illusztrációkat - a saját személyes használattól eltérő célra és mértékben kizárólag a DOMOTHERM Kft. előzetes írásbeli engedélye alapján lehet bármilyen formában felhasználni, kinyomtatni, reprodukálni, terjeszteni, tárolni és átruházni.
A markabolt.hu domainnév és védjegy kizárólagos tulajdonosa a DOMOTHERM Kft.

15. Érvényesség

A jelen üzletszabályzatban foglaltak - így a szállításra és megrendelésre vonatkozó feltételek is - továbbá a weboldalon feltüntetett árak csak és kizárólag a webáruházban történő vásárlás (interneten keresztül történő megrendelés) esetén érvényesek.


Érvényes: 2023. július 31.-től